اخبار برگزیده

مقاله نقش مهارت تفکر خلاق در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش مهارت تفکر خلاق در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش مهارت تفکر خلاق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش مهارت تفکر خلاق در word

مقدمه    
چکیده    
تعریف مهارت های زندگی     
تأثیر مثبت مهارتهای زندگی    
انواع مهارت های زندگی    
1تصمیم گیری    
2حل مسئله    
3تفکر خلاق    
4تفکر انتقادی    
1  مهارت تصمیم‌گیری    
نمونه‌هایی ازتصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی و ضعیف    
مفاهیم کلیدی تصمیم‌گیری    
2 مهارت‌های حل مسأله    
مراحل حل مسأله    
شناسایی کامل مشکل    
پیدا راه‌حل‌های مختلف    
ارزیابی راه‌حل‌ها    
انتخاب راه‌حل‌ها و اولویت‌بندی راه‌حل‌ها    
3 مهارت تفکر خلاق    
4 تفکر نقادانه    
5 روابط مؤثر اجتماعی و ارتباط بین فردی    
6 مهارت خودآگاهی خودشناسی    
موانع خودآگاهی    
الف ـ انتظارات و توقعات نابه‌جا با علائمی قابل تشخیص هستند    
ب ـ کمال‌طلبی    
ج ـ غرورها    
7 مهارت همدلی با دیگران    
8 مهارت کنترل هیجانات و فشارهای روانی    
منابع و مأخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقش مهارت تفکر خلاق در word

1آقا زاده ، محرم مقدمات مهارتهای مطالعه و پژوهش ، چاپ اول ، تهران : مؤسسه فرهنگی منادی تربیت ،

2حسینی ، سید ابوالقاسم  ،‌اصول بهداشت روانی ،‌چاپ دوم ، مشهد : انتشارات دانشگاه مشهد ،‌

3سیف ،‌علی اکبر ،‌روان شناسی پرورشی ، چاپ هفتم . تهران : انتشارات آگاه ،

4شعاری نژاد ، علی اکبر فعالیت های اجتماعی و گروهی ،‌چاپ دوم . تهران : مؤسسه فرهنگی منادی تربیت ،‌

5شیلینگ ، لوئیس ، نظریه های مشاوره ، ترجمه سیده خدیجه آرین ،‌ تهران انتشارات اطلاعات،

6طارمیان فرهاد و دیگران ، مهارتهای زندگی ،‌چاپ سوم ، تهران : مؤسسه فرهنگی منادی تربیت ،

مقدمه

آدمی در مسیر تکاملی خود مالک منابع و وسائلی برای زندگی مؤثر است ، اوست که می‌تواند خود را در زمان حال تجربه کند و گذشته و آینده را از طریق به یاد آوردن و پیش بینی وقایع به تجربه در آورد

خداوند متعال نیز آدمی را آگاه و مسئول آفریده است تا بتواند از طریق آگاهی های خود ، قادر به انتخاب باشد و مسئولیت  رفتارهای نهان و آشکار خود را بپذیرد و توانائی آن را به دست آورد که پاسخ های  مناسبی به محرک های درونی و بیرونی خود ارائه نماید و به عنوان موجودی متکامل شامل جسم ، هیجانات، افکار ، احساسات و ادراکات در محیطی مناسب به اصلاح و تعادل رفتار خود بکوشد و خود را به شکوفائی برساند 1

برای دستیابی به فضائل ، موانع و دردها و رنج ها ی فراوانی در برابر انسان است .اگر آدمی بتواند بر مشکلات خود فائق آید و از سدهای پیش راه بگذرد ، نگهداشتن و پایداری فضیلت‌های به دست آمده را آسان از دست نمی دهد و چنان چه فرزندان ما به این حکمت زیبا درب فضائل آگاه شوند قطعاً در بردباری و شکیبائی ها استوارتر خواهند بود

نقش مشاور نیز در این مسیر تکاملی نقشی حساس و مؤثر است ، آگاه آدمی به چگونگی مقابله و مبارزه با مشکلات ، پشتیبانی و حمایت از مراجعان و تقویت روحیه و بالا بردن ظرفیت های احساسی و روانی آنان از نکات ممتاز کارکرد او در کمک بهب فضائل است و تلاش های او در جهت تقویت خود باوری ، اعتماد به نفس و استقلال زمینه های تکامل و تقرب آدمی را به منبع والای پاکی ها فراهم خواهد نمود

چکیده

مهارت های زندگی عبارتند از: مجموعه ای از توانائی ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند ، این توانائی ها فرد را قادر می سازند که مسئولیت های نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با خواست ها ، انتظارات و مشکلات روزانه ، به ویژه در روابط بین فردی به شکل مؤثری روبرو شود 2

انسان در تعاملات حیاتی خود با محیط اجتماعی واجد صفاتی خاص می شود . مهم ترین تأثیراتی که محیط زندگی بر رفتار به جای می گذارد از طریق احساسات و عواطف است و همین ها است که نگرش آدمی را تحت تأثیر قرار داده ، تغییراتی اساسی را رقم خواهد زد و نهایتاً‌ در این تعاملات آدمی تجربیاتی راب می کند که پس از تکرار و تمرین  رفتارها ، مهارت هائی را به وجود می آورد

پژوهشگران معتقدند تعدادی از مهارت هایب شده پایه فعالیت های مربوط به ارتقای بهداشت روان را سبب خواهد شد


تعریف مهارت های زندگی

مهارت های زندگی عبارتند از: مجموعه ای از توانائی ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند ، این توانائی ها فرد را قادر می سازند که مسئولیت های نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با خواست ها ، انتظارات و مشکلات روزانه ، به ویژه در روابط بین فردی به شکل مؤثری روبرو شود 2

انسان در تعاملات حیاتی خود با محیط اجتماعی واجد صفاتی خاص می شود . مهم ترین تأثیراتی که محیط زندگی بر رفتار به جای می گذارد از طریق احساسات و عواطف است و همین ها است که نگرش آدمی را تحت تأثیر قرار داده ، تغییراتی اساسی را رقم خواهد زد و نهایتاً‌ در این تعاملات آدمی تجربیاتی راب می کند که پس از تکرار و تمرین  رفتارها ، مهارت هائی را به وجود می آورد

پژوهشگران معتقدند تعدادی از مهارت هایب شده پایه فعالیت های مربوط به ارتقای بهداشت روان را سبب خواهد شد

تأثیر مثبت مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی شخص را قادر  می سازند تا دانش ، نگرش و ارزش های وجودی خود را به توانائی های واقعی و عینی تبدیل کند و بتواند از این توانائی ها در استفاده صحیح تر نیروهای خود بهره گیرد و زندگی مثبت و شادابی را برای خود فراهم سازد

شخصی که از مهارتهای زندگی در مراوده و ارتباط با دیگران کمک می گیرد به احراز موفقیت‌های ذیل نائل خواهد شد

الف : قدرت تحمل نسبت به نظرات مختلف و احساس امنیت  نسبت به گفتار دیگران

ب : انجام  بموقع  کار با توجه به شرایط زمان و مکان

ج : برنامه ریزی و کوشش در امور مفید و دوری از هر کار بی فایده

د : راز داری و کنترل گفتار

هـ : برداشت واقع بینانه از جهان و عبرت آموزی از وقایع تاریخ گذشته 3

و : تقویت خود پنداره و اتکاء به نفس

ز : استفاده از ظرفیت ها و کنش های هوش

همچنین مهارتهای زندگی اثر مناسبی در جهت کاهش آسیب های فردی و اجتماعی خواهند داشت و با ایجاد نگرش های اصولی و علمی در انتخاب بهترین شیوه در انجام بهینه هر فعالیت نقش مؤثر خود را اثبات  خواهند نمود

انواع مهارت های زندگی

در معرفی انواع مهارت های زندگی که در ساختار شخصیتی انسانها مشاهده و در عملکرد آدمی نقش های ارزنده ای بجای می گذارد در این مقاله به اختصار سخن گفته خواهد شد ، تعداد و تنوع این مهارت ها در دیدگاههای متفاوت و جوامع مختلف قابل بررسی است ، هدف اصلی ما بررسی نقش سازنده مشاوره در چگونگی ایجاد مهارت های زندگی و گزینش بهینه آن است که می تواند تحول عظیمی را در ساختار زندگی انسان بوجود آورد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش مهارت تفکر خلاق در word

مقالات ISI خلاقیت : 102 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسیکد مقاله : 32123 فرمت PDF + WORD 9 صفحه مهارت های تفکر و خلاقیت مدل سازی بر تفکر واگرا و خلاقیت هنری تأثیر می گذارد کد مقاله : 32166 سلامت ذهنی و زیر مقیاسهای آن در بین دانش جویان: مطالعه نقش خلاقیت و خودکارآمدی کد مقاله : 32136 مقاله نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری سازمان هامقاله نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری سازمان ها مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و مهارتهای لازم برای تفکر خلاق و اثر بخش ( به صورت فردی ) ۷فهرست مقالات سایت فکر نو بيش از سیصد مقاله در زمینه خلاقیت لوح فشرده مجموعه مقالات سایت فکرنو هدیه ای مناسب از طرف شما برای مدیران اساتید دانشگاه ، کارشناسان آمـوزش مهـارتهاي زندگـي تفكر خلاق ، مهارتي براي دستيابي به راه حل هاي جديد نقش آموزش كارآفريني در بهبوددانش صاحبان كسب وكار كوچك

مقاله نقش مهارت تفکر خلاق در word

مقاله نقش مهارت تفکر خلاق در word

 

خلاقیت - مقاله و تحقیق

مركز تعليمات اسلامي واشنگتن صفحات اجتماعي ‌‌و خانوادگی خلاقيت و معلمان بايد از چه اصولي جهت افزايش مهارت خلاقيت استفاده كنند؟ نقش خانواده و شرايط محيطي در شكوفايي استعدادهاي بالقوه دانش آموزان چيست؟ بر اين اساس در اين مقاله به بررسي مفهوم خلاقيت و روند تفكر خلاق، ويژگيهاي افراد خلاق، عوامل موثر در  تحقیق تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان فرمت : word حجم : 208KB صفحات : 292 واژه های کلیدی: هوش هیجانی، تفکر انتقادی، نظریه گلمن، آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا نقش تفکر انتقادی در آموزش حرفه‌ای پرستاران، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ویژهنامه شماره ۱۰٫ 

مقایسه مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

خلاقيت و نوآوري: تعريف، مفاهيم و مديريت آن :: مقاله در راهكار مديريتويژگي‌هاي افراد خلاق، فرصت‌هاي خلاقيت، نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري از جنبه فردي و مديران مي‌توانند هر سه مولفه خلاقيت يعني تخصص، مهارت‌هاي تفكر خلاق و  خلاقیت مقاله و تحقیقنقش مدیر در پرورش خلاقیت: نقش مدیریت در مجموعه هایی که خلاقیت و نوآوری از ضروریات و عامل اصلی است این‌ بدان‌ معنا نیست‌ که‌ مدیران‌ باید بهبود تخصص‌ و مهارتهای‌ تفکر خلاق ‌را فراموش‌کنند برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید مقدمه :4 مهارت همدلی 5 مهارت تفکر خلاق 6 مهارت تفکر نقادانه 7 مهارت مقابله با فشار( همان شکلی که هستیم نقش دارد امًّا یکی از عوامل موثر پذیرفتن اشتباهاتی است که از ما   مقایسه مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ، ١٣ ١٣٩٣،٧٢٤ ٧١٥ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﮔﺮاﯾﺶ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﻧﺰد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽ Key words: Critical thinking Maturity Engagement Medical students مددکاری اجتماعی1 مددکاری اجتماعی: خدمتی حرفه ای است که بر پایه ی دانش و مهارتهای خاص قرار هدف محقق دراین مقاله آشنایی با وظایف مددکاری اجتماعی و پاسخ به این سوالات است که انواع در اینجا نقش مددکاران آن است که به منابع و موسسات کمک کنند تا تغییرات لازم را تفکرخلاق به ما کمک می کند به فراسوی تجربیات بی واسطه خود بنگریم و حتی 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها